Work

Premieres Enveloppes | 1995 |  natural rubber | (5 x) 200 x 60 x 60 cm

Presentation during group exhibition ‘Mycelium’ in former building Landbouwbelang, Maastricht, the Netherlands.

Eerste omhulsels – Al het levende, de mens, dier, plant, komt aan de dag in een omhulsel, een enveloppe, welke we pellen, scheuren en verbrijzelen en beschouwen als van geen waarde. Over deze beschermende bedekking, deze eerste levensvoorwaarde, die niet alleen beschermt maar ook voedt en meegroeit wordt in onze westerse cultuur niet nagedacht.

Eerste omhulsels: etymologisch duidt het woord enveloppe op iets soepels, een lap waarin iets gewikkeld wordt, omslagdoek, soepel omhulsel, beschermende bedekking. de soepelheid maakt dat een plaats ingeruimd wordt waar twee kunnen zijn. Het eerste tehuis is geen knellende bewaarplaats. Geborgenheid wordt geschonken door een ruimte die, naarmate de tijd verstrijkt, uitdijt.

vrij uit: ‘Genese’ door Agnes Vincenot. Verschenen in ‘Renaissance – drie teksten van Luce Irigaray’, vertaald en becommentarieerd, 1990, uitgeverij Perdu.

***

First Enveloppes – All living, man, animal, plant, is revealed in an envelope, an envelope, which we peel, tear and shatter and consider to be of no value. This protective covering, this first condition of life, which not only protects but also nourishes and grows is not considered in our Western culture.

First enveloppes: etymologically, the word enveloppe refers to something flexible, a cloth in which something is wrapped, a shawl, a protective covering. The flexibility makes it possible to create a place where there can be two. The first home is not a constricting storage place. Security grows in a space that expands as time goes by.

Free from: “Genese” by Agnes Vincenot. Published in “Renaissance – three texts by Luce Irigaray”, translated and commented, 1990, Perdu publishing house.